เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน สร้างโดย นายธีระ  แสงศิริ ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ สังกัด สพป. กจ.1 เข้าสู่เว็บไซต์